Bliżej studentów

Najczęstsze błędy popełniane podczas pisania pracy dyplomowej

Błędy w pracy dyplomowej

Praca dyplomowa to jedno z najważniejszych zadań, jakie stają przed studentami kończącymi studia. To nie tylko okazja do pogłębienia wiedzy w danej dziedzinie, ale również sposób na zademonstrowanie swoich umiejętności, zdolności i kompetencji. Nie ma wątpliwości, że błędy w pracy dyplomowej wpływają na jej wartość oraz ocenę. Wystąpienie poważnych błędów, takich jak brak logicznego rozwoju pracy, nieścisłości w teoriach i faktach, błędy językowe czy też niedostateczna liczba źródeł, może skutkować obniżeniem oceny. Ponadto, taka praca może nie spełnić oczekiwań promotora, co w konsekwencji może przyczynić się do obniżenia jej wartości w oczach pracodawców.

Cel artykułu i wskazanie najważniejszych błędów

Celem tego artykułu jest omówienie najczęstszych błędów popełnianych podczas pisania pracy dyplomowej oraz przedstawienie sposobów na ich uniknięcie. W dalszej części artykułu zostaną omówione konkretne rodzaje błędów i przedstawione praktyczne wskazówki, jak ich unikać. Pozwoli to na zdobycie wiedzy na temat tego, jak napisać udaną pracę dyplomową oraz jakich błędów warto unikać, aby zwiększyć jej wartość i ocenę.

Brak odpowiedniego planu pracy dyplomowej

Brak odpowiedniego planu pracy dyplomowej to jeden z najczęstszych błędów, które popełniają studenci. Przygotowanie pracy dyplomowej bez odpowiedniego planu zwiększa ryzyko popełnienia innych błędów, takich jak niewłaściwe skupienie się na nieistotnych tematach, brak spójności między rozdziałami czy też niewłaściwe wykorzystanie czasu.

Przyczyny braku planu

Jednym z najczęstszych powodów braku planu pracy dyplomowej jest brak doświadczenia w pisaniu tego rodzaju prac. Studenci często nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważny jest plan, aby móc pisać pracę dyplomową w sposób spójny i logiczny. Ponadto, niektórzy studenci zbyt szybko przystępują do pisania pracy, nie poświęcając wystarczającej ilości czasu na zaplanowanie poszczególnych etapów.

Konsekwencje braku planu

Brak odpowiedniego planu pracy dyplomowej może skutkować chaotycznym i nieuporządkowanym tekstem, który będzie trudny do zrozumienia i ocenienia przez promotora. Ponadto, brak planu może prowadzić do powtarzania tych samych zagadnień w różnych rozdziałach, co spowoduje niepotrzebne powielenie pracy.

Jak zaplanować pracę dyplomową

Planowanie pracy dyplomowej powinno być jednym z pierwszych kroków, jakie podejmuje student. Warto w tym celu określić cel pracy, sprecyzować pytania badawcze i zdefiniować zakres pracy. Następnie należy wyznaczyć etapy pisania pracy i przyporządkować im odpowiednie terminy.

Wskazówki na temat planowania pracy dyplomowej:

 • Rozpocznij planowanie od ustalenia celu i zakresu pracy, aby móc określić, jakie informacje i źródła będą potrzebne.
 • Stwórz szczegółowy plan, który będzie uwzględniał etapy pisania, wykonywania badań, analizy wyników i pisania wniosków.
 • Zaplanuj czas na redagowanie pracy, korektę i poprawki, aby uniknąć późniejszych kłopotów.
 • Pamiętaj, że plan powinien być elastyczny i podlegać zmianom, jeśli pojawią się nieprzewidziane problemy lub trzeba będzie zmienić podejście do pracy.

Podsumowując, planowanie pracy dyplomowej to kluczowy element w pisaniu udanej pracy. Pozwala on na zachowanie spójności i logicznego rozwoju tekstu, a także na uniknięcie innych błędów. Warto poświęcić odpowiednio dużo czasu na zaplanowanie pracy i trzymać się opracowanego planu, aby osiągnąć sukces w pisaniu pracy dyplomowej.

Nieodpowiednie źródła literatury

Nieodpowiednie źródła literatury to kolejny poważny problem, z jakim spotykają się studenci piszący prace dyplomowe. Skutkiem będzie obniżenie oceny pracy dyplomowej przez komisję. Rzetelne źródła możesz znaleźć w takich miejscach, jak:

 1. Biblioteki uniwersyteckie – są to instytucje, które mają zbiory książek, artykułów naukowych i czasopism, które są skierowane do studentów i pracowników naukowych. Pracownicy biblioteki pomogą Ci w znalezieniu odpowiednich materiałów i udzielą porad dotyczących ich wyszukiwania.
 2. Bazy danych naukowych – to elektroniczne archiwa, które zawierają artykuły naukowe i czasopisma. Najpopularniejsze bazy to Web of Science, Scopus, Google Scholar, Research Gate. Dostęp do tych baz może być ograniczony i wymagać rejestracji.
 3. Internet – Internet jest pełen informacji, ale musisz uważać na to, co czytasz. Staraj się korzystać z wiarygodnych źródeł, takich jak strony uniwersytetów, instytucji naukowych, artykułów naukowych, które są recenzowane przez specjalistów.
 4. Instytucje publiczne – prace dyplomowe związane w szczególności z administracją publiczną wiążą się bardzo często z pozyskiwaniem informacji najczęściej od gmin lub poszczególnych jednostek budżetowych.
 5. Przedsiębiorstwa – pisząc w szczególności pracę inżynierską musisz liczyć się z tym, że trzeba będzie pozyskać informacje od danego przedsiębiorstwa. Nie każda firma pozwoli sobie na to, aby udostępnić Ci dane powiązane np. z ich procesem produkcji, gdyż konkurencja później może dotrzeć do tych informacji. Dlatego, dobrze jest wystosować prośbę o zgodę na przeprowadzenie badania wśród pracowników lub pozyskanie informacji na wczesnym etapie. Dzięki temu unikniesz wielu nerwów związanych np. z tym, że teorię już napisałeś, a nie uzyskałeś zgody od firmy.

Możesz również sprawdzić mój artykuł, który analizuje dokładniej kwestie związane ze znalezieniem literatury do pracy dyplomowej.

Dodatkowo możesz w swojej bibliotece zapytać o dostęp do elektronicznej bazy danych na ibuk.pl. Mają do nich nie tylko biblioteki uczelniane, ale na Dolnym Śląsku np. Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Makulskiego we Wrocławiu. Pośrednio w jej programie uczestniczy wiele bibliotek, jednakże o aktualną listę zawsze trzeba zwrócić się do nich.

Oprócz tego zawsze możesz poprosić swoją uczelnię o dostęp do LEX lub Legalis, zazwyczaj korzystają one z jednego z tych systemów. Te bazy przydają się w szczególności, gdy piszesz pracę dyplomową powiązaną z prawem lub administracją publiczną.

Jak szukać źródeł w Internecie?

W Internecie wystarczy, że dopiszesz np. „pdf” na końcu słowa kluczowego, które szukasz, sprawdźmy np. „Bariery w komunikacji w rodzinie pdf”.

Jeśli, po wejściu w jakąś pozycję otrzymuje błąd „404”, co oznacza, że danej pozycji pod adresem URL już nie ma, to możecie spróbować nacisnąć na przycisk „PDF”, następnie „Kopia” i w dużym uproszczeniu jest szansa, że dostaniecie dostęp do zapisanej wersji tymczasowej przez Google.

Wskazówki na temat wyboru źródeł:

 1. Unikaj popularnych magazynów i gazet – chyba że są one specjalistyczne i zawierają artykuły recenzowane przez specjalistów w danej dziedzinie.
 2. Staraj się korzystać z źródeł naukowych – artykułów naukowych, książek, recenzowanych przez specjalistów. Takie źródła są bardziej wiarygodne i stanowią solidną podstawę do pracy dyplomowej.
 3. Sprawdź datę publikacji – upewnij się, że źródło, z którego korzystasz, jest aktualne. W przypadku niektórych dziedzin, jak np. technologia, źródła z kilku lat temu mogą być już nieaktualne.
 4. Staraj się korzystać z wielu różnych źródeł – dzięki temu uzyskasz różnorodne perspektywy na dany temat, co z kolei pozwoli Ci na stworzenie bardziej zrównoważonej i rzetelnej pracy dyplomowej.

Korzystanie z odpowiednich źródeł literaturowych jest kluczowe dla stworzenia dobrej pracy dyplomowej. Przestrzeganie powyższych wskazówek pozwoli Ci uniknąć błędów i stworzyć pracę, która będzie solidną podstawą Twojego dalszego rozwoju naukowego.

Błędy językowe i stylistyczne

Błędy językowe i stylistyczne to jedna z najczęstszych przyczyn obniżenia oceny pracy dyplomowej. Często studenci popełniają błędy nieświadomie, ale niestety niezależnie od ich intencji, takie błędy wpływają negatywnie na jakość pracy. Poniżej przedstawiamy najczęstsze błędy językowe i stylistyczne, jakie można spotkać w pracach dyplomowych:

 • Błędy ortograficzne i interpunkcyjne, np. literówki, błędne przecinki, brak kropek.
 • Błędy gramatyczne, np. błędne formy czasowników, nieprawidłowa kolejność wyrazów.
 • Złe sformułowania, np. zbyt długie i skomplikowane zdania, błędne użycie słów, niewłaściwe zwroty.
 • Niedostosowanie języka do celu pracy, np. zbyt ogólnikowe lub zbyt specjalistyczne sformułowania, użycie zbyt wielu skrótów.

Konsekwencje błędów językowych i stylistycznych są poważne, ponieważ mogą wpłynąć na ostateczną ocenę pracy dyplomowej. Błędy językowe i stylistyczne wpływają negatywnie na czytelność, jasność i spójność tekstu, co może utrudnić zrozumienie treści. Ponadto, błędy językowe i stylistyczne wpływają na postrzeganie autora pracy, co może wpłynąć na ocenę jego umiejętności.

Jak uniknąć błędów językowych i stylistycznych? Przede wszystkim, należy dokładnie przeczytać całą pracę dyplomową i poprawić wszystkie wykryte błędy. Warto także skorzystać z narzędzi do sprawdzania języka, takich jak programy antyplagiatowe, które mogą pomóc wykryć błędy ortograficzne i gramatyczne. Należy również zadbać o właściwe sformułowanie zdań, używanie odpowiednich słów i zwrotów oraz o spójność tekstu.

Wskazówki na temat poprawiania języka i stylu:

 1. Dokładnie przeczytaj całą pracę dyplomową, aby wykryć wszystkie błędy.
 2. Skorzystaj z narzędzi do sprawdzania języka, takich jak programy antyplagiatowe.
 3. Użyj prostych i zrozumiałych zwrotów, unikaj skomplikowanych konstrukcji i zdań.
 4. Unikaj zbyt ogólnikowych sformułowań i zbyt specjalistycznego stylu pisania, gdyż może to wzbudzić podejrzenie promotora.
 5. Jeśli, piszesz pracę w języku angielskim możesz skorzystać z darmowej wersji rozszerzenia Chrome Grammarly lub zainstalować wersję na komputer. Współpracuje ona bardzo dobrze z Wordem, który sam w sobie również ma wbudowane funkcje związane ze sprawdzaniem gramatyki, stylu języka.
Tutorial, jak korzystać z funkcji korekty błędów, która jest zaimplementowana do narzędzia Word.

Pamiętaj o stosowaniu odpowiednich terminów i pojęć z dziedziny, w której piszesz pracę, ale jednocześnie unikaj nadmiernego wykorzystywania terminologii, która może być niezrozumiała dla osób spoza dziedziny.

Zasady formatowania prac dyplomowych

Podczas pisania pracy dyplomowej ważne jest przestrzeganie zasad formatowania, które pozwolą na zachowanie spójnego wyglądu pracy i ułatwią jej czytanie. Przede wszystkim należy pamiętać, że praca powinna być napisana w jednolitej czcionce, zwykle jest to Times New Roman o wielkości 12 punktów. Marginesy lustrzane powinny mieć wielkość 2,5 cm na górze, dole i prawej stronie, a 3,5 cm na lewej.

Kolejnym ważnym elementem jest interlinia, która powinna wynosić 1,5. Wszystkie akapity powinny być wyjustowane, a pierwsza linijka każdego akapitu powinna być wcięta o 1,25 cm. Warto również pamiętać o stosowaniu jednolitego systemu cytowania, np. APA lub MLA, oraz o prawidłowym użyciu tabulatorów do wyrównywania tekstu w tabelach. Do najpopularniejszych błędów można zaliczyć:

 • Wdowa to pozostawienie na końcu akapitu  krótkiego (zazwyczaj) jednowyrazowego wiersza.
 • Bękart to określenie błędu łamania tekstu, które polega na pozostawieniu na początku następnego łamu samotnego końcowego wiersza  tzw. wiersza zawieszonego.
 • Sierota to pojedyncze litery, najczęściej spójniki, znajdujące się w ostatnim miejscu w wersie.
 • Szewc to określenie błędu łamania tekstu, które polega na pozostawieniu na końcu łamu samotnego wiersza akapitowego.

Uczelnie często w wytycznych skupiają się na wdowach i bękartach, gdyż sierota i szewc nie utrudniają znacząco czytania pracy dyplomowej studenta. W wytycznych zazwyczaj do ich usunięcia uczelnie wskazują na użycie komendy shift + enter. Natomiast, ja proponuję usunięcie spacji między wyrazami tak, aby znalazły się w jednej linijce i użycie komendy ctrl + shift + spacja.

Podsumowując, należy pamiętać, że poprawne formatowanie pracy dyplomowej ma kluczowe znaczenie dla jej odbioru i oceny. Przestrzeganie zasad formatowania nie tylko ułatwi czytanie pracy, ale również pozwoli na jej profesjonalne wygląd. Tym, samym pozwoli Ci na uniknięcie popełniania błędów w pracy dyplomowej już na starcie. Możesz również sprawdzić mój artykuł, w którym pokazuję konkretne przykłady przypisów dolnych i w tekście w kontekście znanych standardów.

Nieodpowiednie korzystanie z porad promotora

Praca dyplomowa wymaga od studenta znacznego wysiłku i samodyscypliny. Promotor jest osobą, która ma za zadanie pomóc w ukończeniu pracy dyplomowej. Jednak nieodpowiednie korzystanie z porad promotora może wpłynąć negatywnie na jakość pracy dyplomowej i jej ocenę.

Dlaczego warto korzystać z porad promotora?

Promotor może pomóc studentowi w wielu aspektach pracy dyplomowej, od wyboru tematu, poprzez wybór odpowiednich źródeł literatury, po sprawdzenie poprawności językowej i stylistycznej. Promotor może również pomóc w wyjaśnieniu trudnych zagadnień związanych z pracą dyplomową. Dzięki współpracy z promotorem, student może uniknąć wielu błędów i osiągnąć lepsze wyniki.

Jak unikać nieodpowiedniego korzystania z porad promotora?

Należy pamiętać, że rola promotora polega na udzielaniu pomocy i rad, a nie na pisaniu pracy dyplomowej za studenta. Nieodpowiednie korzystanie z porad promotora polega na oczekiwaniu, że promotor zrobi pracę za studenta lub niezdrowym uzależnieniu się od opinii promotora. Ważne jest, aby student miał własną wizję pracy dyplomowej i samodzielnie wykonywał zadania.

Jakie pytania warto zadawać promotorowi?

Student powinien zadawać pytania dotyczące aspektów, które wymagają uzupełnienia wiedzy lub dodatkowych informacji. Należy pamiętać, że pytania powinny być konkretne i związane z tematem pracy dyplomowej. Dobrym pomysłem jest przygotowanie wcześniej listy pytań, aby zapewnić skuteczną współpracę z promotorem.

Najnowsze artykuły

Jak łatwo przeprowadzić ankietę w pracy dyplomowej?

Jak łatwo przeprowadzić ankietę w pracy dyplomowej?

Ankiety odgrywają istotną rolę w procesie badań naukowych oraz przy tworzeniu prac dyplomowych. Są nieocenionym narzędziem pozwalającym na zebranie danych, opinii i preferencji respondentów w sposób szybki i efektywny. Zarówno w środowisku akademickim, jak i w...

Jak napisać zakończenie pracy dyplomowej

Jak napisać zakończenie pracy dyplomowej

Zapraszam do lektury artykułu, który przybliży Ci kluczowe kroki i zasady tworzenia udanego zakończenia pracy dyplomowej. To moment, w którym wnosisz ostatnie akcenty do swojego trudu badawczego, prezentując czytelnikom główne wnioski i kontekst Twojego studium. W...

Jak napisać wstęp do pracy dyplomowej

Jak napisać wstęp do pracy dyplomowej

Napisanie pracy dyplomowej to wymagające wyzwanie, które wymaga starannego planowania i strukturyzacji. Jednym z najważniejszych elementów każdej pracy dyplomowej jest wstęp. Najczęściej to właśnie wstęp i zakończeni czytane jest przez recenzenta i uznawane jest przez...

Jak unikać plagiatu w pracy dyplomowej

Jak unikać plagiatu w pracy dyplomowej

W dzisiejszych czasach, w dobie łatwego dostępu do różnego rodzaju źródeł informacji, plagiat stanowi poważne wyzwanie dla studentów piszących prace dyplomowe. Właściwe cytowanie i odwoływanie się do źródeł jest kwestią etyki i wiarygodności wiedzy studenta. Dlatego...

Jak dokładnie przygotować się do obrony pracy dyplomowej

Jak dokładnie przygotować się do obrony pracy dyplomowej

Obrona pracy dyplomowej jest jednym z najważniejszych momentów w życiu każdego studenta. Oznacza to w praktyce, iż trzeba dobrze przygotować się na pytania zadawane przez komisję egzaminacyjną. Składa się ona zazwyczaj z trzech osób, gdzie jedną na pewno jest...

Jak pisać rozdział badawczy w pracy dyplomowej

Jak pisać rozdział badawczy w pracy dyplomowej

W pracy dyplomowej rozdział badawczy jest jednym z najważniejszych elementów, a jednocześnie jednym z najtrudniejszych do napisania. To w tym rozdziale przedstawiamy nasze badania, wnioski i osiągnięcia. Każdy student, czy też badacz zobowiązany jest do poświęcenia mu...

Rodzaje przypisów dolnych w pracy dyplomowej

Rodzaje przypisów dolnych w pracy dyplomowej

Przypisy dolne są nieodłącznym elementem pracy naukowej, dyplomowej i publikacji, ponieważ umożliwiają czytelnikowi dokładne śledzenie źródeł informacji, na których opiera się autor tekstu. Są to odnośniki do innych publikacji lub źródeł, które zostały wykorzystane w...

Jak napisać pracę dyplomową?

Jak napisać pracę dyplomową?

Dla większości studentów studiów dyplomowych pomysł napisania pracy dyplomowej lub rozprawy jest dość zniechęcający. Z pewnością będzie to najdłuższe zadanie pisemne, jakie wykonali i wielu z nich będzie się denerwować, jak sobie z nim poradzą. W tym rozdziale...

Jak zacząć pisać pracę dyplomową?

Jak zacząć pisać pracę dyplomową?

Tworzenie pracy magisterskiej jest dobrym sposobem na uproszczenie procesu pisania doskonałej pracy bez nerwów i bólu. Teza pomaga określić główny cel Twojego rękopisu. Ogólnie rzecz biorąc, praca magisterska pozwala rozwinąć głęboką wiedzę na dany temat i lepiej...

Social Media

Subskrybuj nasz newsletter!

Subskrybuj nasz newsletter!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości i aktualizacje od naszego zespołu.

Dziękujemy za subskrypcję!