Bliżej studentów

Rodzaje przypisów dolnych w pracy dyplomowej

Rodzaje przypisów dolnych

Przypisy dolne są nieodłącznym elementem pracy naukowej, dyplomowej i publikacji, ponieważ umożliwiają czytelnikowi dokładne śledzenie źródeł informacji, na których opiera się autor tekstu. Są to odnośniki do innych publikacji lub źródeł, które zostały wykorzystane w pracy lub stanowią kontekst dla jej treści.

Dlatego tak ważne jest stosowanie odpowiedniego standardu przy pisaniu przypisów dolnych. Poprawne i spójne stosowanie standardu przypisów dolnych wpływa na czytelność i zrozumiałość tekstu, a także ułatwia czytelnikowi odnalezienie źródła informacji.

Ponadto, stosowanie standardu przypisów dolnych jest ważne również z perspektywy SEO, ponieważ poprawne wykorzystanie odpowiednich słów kluczowych w przypisach dolnych może wpłynąć na pozycję publikacji w wynikach wyszukiwania. Wszystkie standardy przypisów dolnych mają swoje wytyczne co do sposobu pisania i formatowania przypisów, dlatego ważne jest, aby autorzy stosowali standard zgodny z wymaganiami wydawnictwa lub redakcji, w której zamierzają publikować swoją pracę.

Przykłady zastosowania przypisów bibliograficznych w standardzie APA:

Standard APA (American Psychological Association) to jeden z najczęściej stosowanych standardów pisania prac naukowych w dziedzinie nauk społecznych. W standardzie APA, przypisy dolne są zastępowane przypisami bibliograficznymi, które są umieszczane na końcu strony lub tekstu.

Książka:

Nazwisko, Inicjał(imiona). (Rok publikacji). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.
Przykład: Kowalski, P. (2018). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Artykuł naukowy:

Nazwisko, Inicjał(imiona). (Rok publikacji). Tytuł artykułu. Nazwa czasopisma, numer wydania, strony.
Przykład: Nowak, M., & Wiśniewska, K. (2020). Wpływ stresu na procesy poznawcze. Psychologia Społeczna, 15(2), 50-65.

Rozdział w książce:

Nazwisko, Inicjał(imiona). (Rok publikacji). Tytuł rozdziału. W: Nazwisko, Inicjał(imiona) (Ed.), Tytuł książki (strony). Miejsce wydania: Wydawnictwo.
Przykład: Nowak, M., & Wiśniewska, K. (2019). Wpływ emocji na podejmowanie decyzji. W: Kowalski, P. (red.), Podstawy psychologii społecznej (s. 85-102). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

W standardzie APA ważne jest również formatowanie przypisów bibliograficznych zgodnie z określonymi wytycznymi. Na przykład, tytuł książki lub czasopisma powinien być kursywą, a nazwiska autorów powinny być pisane z dużej litery. Oprócz książek, artykułów i rozdziałów w książkach, w standardzie APA istnieją również wytyczne dotyczące pisania przypisów bibliograficznych dla źródeł internetowych.

Strona internetowa

Strona internetowa: Nazwa autora, data publikacji, tytuł strony, adres URL.

Przykład: Smith, J. (2022, luty 10). Czym jest sztuczna inteligencja? [Blog post]. Pobrane z https://www.blog.com/czym-jest-sztuczna-inteligencja/

Artykuł z witryny internetowej: Nazwa autora, data publikacji, tytuł artykułu, nazwa witryny, adres URL.

Przykład: Nowak, K. (2021, grudzień 5). Jak radzić sobie ze stresem? [Artykuł]. Psychologia Online. Pobrane z https://psychologiaonline.pl/jak-radzic-sobie-ze-stresem/

E-książka: Nazwisko autora, data publikacji, tytuł książki, nazwa wydawcy, adres URL lub DOI.

Przykład: Kowalski, P. (2017). Psychologia pozytywna. Boston, MA: Wydawnictwo Cengage Learning. DOI: 10.1016/j.jss.2013.09.012

Podobnie jak w przypadku innych typów źródeł, ważne jest dokładne przestrzeganie wytycznych dotyczących formatowania i pisania przypisów bibliograficznych dla źródeł internetowych w standardzie APA.

Przypisy dolne MLA

Standard MLA (Modern Language Association) to jeden z najczęściej używanych standardów w pisaniu prac naukowych i akademickich, szczególnie w dziedzinie językoznawstwa i literatury. Przypisy dolne w standardzie MLA pełnią podobną rolę jak w standardzie APA – pozwalają na udokumentowanie źródła cytowanego w tekście i ułatwiają odszukanie go w bibliografii.

Zasady pisania przypisów dolnych w standardzie MLA są następujące:

 • Przypisy dolne powinny być umieszczane na końcu zdania, po przecinku lub kropce.
 • Przypisy dolne powinny zawierać informacje o autorze i tytule dzieła, w tym nazwisko autora oraz numer strony, z której pochodzi cytowany fragment.
 • W przypadku cytowania dzieła wielu autorów, należy podać nazwiska wszystkich autorów lub tylko nazwisko pierwszego autora, po którym następuje „et al.”.

Przykłady zastosowania przypisów dolnych w standardzie MLA:

 • Książka: Nazwisko autora, Tytuł książki, Wydawnictwo, Rok wydania.

Przykład: Smith, John. The Theory of Everything. Penguin Books, 2020.

W tekście przypis będzie wyglądał następująco: (Smith 42).

 • Artykuł z czasopisma: Nazwisko autora, „Tytuł artykułu”, Tytuł czasopisma, Numer tomu, Numer wydania, Rok wydania, strony.

Przykład: Johnson, Sarah. „The Importance of Sleep for Students”. Educational Psychology, vol. 25, no. 2, 2019, s. 20-35.

W tekście przypis będzie wyglądał następująco: (Johnson 25).

 • Strona internetowa: Nazwa autora, Tytuł artykułu lub strony, Tytuł witryny, data publikacji, adres URL.

Przykład: Davis, Anna. „10 Best Books of 2021”. The New York Times, 10 grudnia 2021, https://www.nytimes.com/2021/12/10/books/10-best-books-2021.html

W tekście przypis będzie wyglądał następująco: (Davis).

Warto pamiętać, że wymagania dotyczące formatowania i pisania przypisów dolnych w standardzie MLA mogą się nieznacznie różnić w zależności od rodzaju źródła.

Przypisy dolne w standardzie Chicago Manual of Style

Standard Chicago (The Chicago Manual of Style) to jeden z najstarszych i najczęściej stosowanych standardów w pisaniu prac naukowych, akademickich oraz publikacji w dziedzinie humanistyki. Przypisy dolne w standardzie Chicago pełnią podobną rolę jak w innych standardach – pozwalają na udokumentowanie źródła cytowanego w tekście i ułatwiają odszukanie go w bibliografii.

Zasady pisania przypisów dolnych w standardzie Chicago są następujące:

 • Przypisy dolne powinny być umieszczane na końcu zdania, po przecinku lub kropce.
 • Przypisy dolne powinny zawierać informacje o autorze i tytule dzieła, w tym nazwisko autora, tytuł dzieła, miejsce wydania, wydawnictwo oraz rok wydania. W przypadku czasopism, dodatkowo należy podać numer tomu, numer wydania oraz strony.
 • W przypadku cytowania dzieła wielu autorów, należy podać nazwiska wszystkich autorów lub tylko nazwisko pierwszego autora, po którym następuje „et al.”.

Przykłady zastosowania przypisów dolnych w standardzie Chicago:

 • Książka: Nazwisko autora, Tytuł książki (miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania), strony.

Przykład: Smith, John. The Theory of Everything (New York: Penguin Books, 2020), 42.

W tekście przypis będzie wyglądał następująco: (Smith 2020, 42).

 • Artykuł z czasopisma: Nazwisko autora, „Tytuł artykułu”, Tytuł czasopisma Numer tomu, Numer wydania (rok wydania): strony.

Przykład: Johnson, Sarah. „The Importance of Sleep for Students”, Educational Psychology 25, no. 2 (2019): 20-35.

W tekście przypis będzie wyglądał następująco: (Johnson 2019, 25).

 • Strona internetowa: Nazwisko autora, „Tytuł artykułu lub strony”, nazwa witryny, data publikacji, adres URL (data dostępu).

Przykład: Davis, Anna. „10 Best Books of 2021”, The New York Times, 10 grudnia 2021, https://www.nytimes.com/2021/12/10/books/10-best-books-2021.html (dostęp 1 lutego 2022).

W tekście przypis będzie wyglądał następująco: (Davis 2021).

Warto pamiętać, że wymagania dotyczące formatowania i pisania przypisów dolnych w standardzie Chicago mogą się nieznacznie różnić w zależności od rodzaju źródła.

Przypisy dolne w standardzie Harvard

Standard Harvard (Harvard Referencing System) to popularny system cytowania źródeł w publikacjach akademickich, naukowych i innych pracach pisemnych. Cechą charakterystyczną tego standardu jest stosowanie w tekście krótkich przypisów, które zawierają podstawowe informacje o cytowanym źródle, takie jak autor, tytuł, rok wydania i numer strony.

Zasady pisania przypisów dolnych w standardzie Harvard są następujące:

 • Przypisy dolne powinny być umieszczane w tekście, na końcu zdania, po przecinku lub kropce.
 • Przypisy dolne powinny zawierać podstawowe informacje o cytowanym źródle, takie jak nazwisko autora, rok wydania, tytuł pracy i numer strony.
 • W przypadku cytowania źródeł internetowych, należy podać adres URL oraz datę dostępu.

Przykłady zastosowania przypisów dolnych w standardzie Harvard:

 • Książka: Przypis powinien zawierać nazwisko autora, rok wydania, tytuł pracy oraz numer strony (jeśli dotyczy).

Przykład: (Smith, 2020, The Theory of Everything, str. 42)

W tekście przypis będzie wyglądał następująco: (Smith, 2020, 42)

 • Artykuł z czasopisma: Przypis powinien zawierać nazwisko autora, rok wydania, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, numer tomu, numer wydania oraz numer strony (jeśli dotyczy).

Przykład: (Johnson, 2019, „The Importance of Sleep for Students”, Educational Psychology, 25(2), str. 20-35)

W tekście przypis będzie wyglądał następująco: (Johnson, 2019, 20-35)

 • Strona internetowa: Przypis powinien zawierać nazwisko autora (jeśli jest dostępne), rok publikacji lub aktualizacji, tytuł strony, adres URL oraz datę dostępu.

Przykład: (Davis, 2021, „10 Best Books of 2021”, https://www.nytimes.com/2021/12/10/books/10-best-books-2021.html, dostęp 1 lutego 2022)

W tekście przypis będzie wyglądał następująco: (Davis, 2021)

W standardzie Harvard istnieje wiele różnych wariantów formatowania przypisów dolnych, w zależności od rodzaju cytowanego źródła. Warto pamiętać, że prawidłowe cytowanie źródeł jest nie tylko kwestią formalną, ale przede wszystkim pozwala na poprawność i wiarygodność pracy naukowej.

Porównanie różnic między standardami przypisów dolnych

Podobieństw między standardami przypisów dolnych jest wiele. Wszystkie z nich mają na celu wskazanie źródła informacji, ułatwienie czytelnikowi weryfikacji cytowanego źródła oraz zapewnienie poprawności pracy dyplomowej.

Niemniej jednak, standardy te różnią się w sposobie formatowania i zasadach pisania przypisów dolnych. Oto kilka najważniejszych różnic między standardami:

 1. APA vs MLA:
 • W standardzie APA przypisy dolne są umieszczane w nawiasach okrągłych, a w standardzie MLA w indeksach górnych.
 • W standardzie APA należy podać nazwiska wszystkich autorów, podczas gdy w standardzie MLA podaje się tylko nazwisko pierwszego autora, a następnie „et al.”.
 • W standardzie APA daty publikacji są umieszczane w nawiasach okrągłych, a w standardzie MLA pojawiają się bezpośrednio po nazwisku autora.
 1. MLA vs Chicago:
 • W standardzie MLA przypisy dolne są umieszczane w indeksach górnych, a w standardzie Chicago na dole strony.
 • W standardzie MLA podaje się tylko nazwisko pierwszego autora i „et al.”, a w standardzie Chicago należy podać imiona i nazwiska wszystkich autorów.
 • W standardzie MLA należy umieścić datę publikacji, a w standardzie Chicago – datę publikacji i datę dostępu (w przypadku źródeł internetowych).
 1. Chicago vs Harvard:
 • W standardzie Chicago przypisy dolne są umieszczane na dole strony, a w standardzie Harvard w tekście.
 • W standardzie Chicago należy podać imiona i nazwiska wszystkich autorów, a w standardzie Harvard wystarczy nazwisko pierwszego autora.
 • W standardzie Chicago należy podać wydawnictwo, miejsce wydania i datę publikacji, a w standardzie Harvard tylko datę publikacji.

Przykłady zastosowania przypisów dolnych w różnych standardach pokazują, że każdy standard ma swoje unikalne wymagania dotyczące formatowania i zawartości przypisów dolnych. Należy zawsze zwracać uwagę na wymagania określone przez wybrane standardy i stosować się do nich w celu zapewnienia poprawności i wiarygodności pracy naukowej.

Jak wybrać odpowiedni standard dla swojej pracy dyplomowej

Wybór odpowiedniego standardu dla swojej pracy naukowej jest kluczowy dla zapewnienia poprawności i wiarygodności pracy. Oto kilka poradników i wskazówek, które pomogą Ci wybrać właściwy standard:

 1. Skonsultuj się z opiekunem pracy – przed rozpoczęciem pisania pracy naukowej warto skonsultować się z opiekunem naukowym. Opiekun będzie mógł doradzić, który standard będzie najlepszy dla Twojej pracy i wyjaśnić specyfikę każdego standardu.
 2. Sprawdź wymagania wydziału lub uczelni – przed rozpoczęciem pisania pracy warto sprawdzić wymagania wydziału lub uczelni, w której studiujesz. Często szkoły wyższe mają określony standard, którego należy się trzymać.
 3. Przeczytaj publikacje z Twojej dziedziny – warto zapoznać się z publikacjami naukowymi z Twojej dziedziny i zwrócić uwagę na standardy, które są w nich stosowane. Można również skonsultować się z innymi naukowcami i zapytać, który standard jest najczęściej używany w Twojej dziedzinie.
 4. Skorzystaj z internetowych poradników – w internecie można znaleźć wiele poradników, które pomogą wybrać odpowiedni standard. Na przykład strona Purdue Online Writing Lab oferuje szczegółowe poradniki dotyczące standardów APA, MLA, Chicago i Harvard.

Wskazówki dla piszących:

 1. Zdecyduj, który standard będzie najlepszy dla Twojej pracy – zastanów się, który standard najlepiej odpowiada charakterowi Twojej pracy i rodzajowi źródeł, z których korzystasz.
 2. Zapoznaj się ze specyfiką standardu – przed rozpoczęciem pisania warto dokładnie przestudiować specyfikę wybranego standardu. Należy zwrócić uwagę na formatowanie przypisów, sposób cytowania źródeł oraz na to, jakie informacje należy umieścić w przypisach.
 3. Stosuj się do wybranego standardu – ważne jest, aby konsekwentnie stosować się do wybranego standardu. Nie należy mieszać różnych standardów w jednej pracy, ponieważ może to wprowadzić zamieszanie i utrudnić czytelnikowi weryfikację źródeł.

Podsumowując, wybór odpowiedniego standardu dla swojej pracy naukowej jest ważnym krokiem w procesie pisania pracy. Należy skonsultować się z opiekunem naukowym, sprawdzić wymagania wydziału lub uczelni, zapoznać się z publikacjami z dziedziny, korzystać z internetowych poradników oraz przestrzegać wybranego standardu, aby uniknąć pomyłek.

Podsumowanie

W artykule omówiłem znaczenie przypisów dolnych w pracy dyplomowej, naukowej i publikacjach oraz wyjaśniłem, dlaczego stosowanie odpowiedniego standardu jest kluczowe. Przedstawiłem zasady pisania przypisów dolnych w standardach APA, MLA, Chicago i Harvard, a także przykłady ich zastosowania. Porównałem podobieństwa i różnice między tymi standardami oraz przedstawiłem poradniki, które pomogą wybrać właściwy standard dla konkretnej pracy naukowej. Wskazałem również, jak ważne jest stosowanie odpowiedniego standardu przypisów dolnych w pracy naukowej.

Najnowsze artykuły

Jak łatwo przeprowadzić ankietę w pracy dyplomowej?

Jak łatwo przeprowadzić ankietę w pracy dyplomowej?

Ankiety odgrywają istotną rolę w procesie badań naukowych oraz przy tworzeniu prac dyplomowych. Są nieocenionym narzędziem pozwalającym na zebranie danych, opinii i preferencji respondentów w sposób szybki i efektywny. Zarówno w środowisku akademickim, jak i w...

Jak napisać zakończenie pracy dyplomowej

Jak napisać zakończenie pracy dyplomowej

Zapraszam do lektury artykułu, który przybliży Ci kluczowe kroki i zasady tworzenia udanego zakończenia pracy dyplomowej. To moment, w którym wnosisz ostatnie akcenty do swojego trudu badawczego, prezentując czytelnikom główne wnioski i kontekst Twojego studium. W...

Jak napisać wstęp do pracy dyplomowej

Jak napisać wstęp do pracy dyplomowej

Napisanie pracy dyplomowej to wymagające wyzwanie, które wymaga starannego planowania i strukturyzacji. Jednym z najważniejszych elementów każdej pracy dyplomowej jest wstęp. Najczęściej to właśnie wstęp i zakończeni czytane jest przez recenzenta i uznawane jest przez...

Jak unikać plagiatu w pracy dyplomowej

Jak unikać plagiatu w pracy dyplomowej

W dzisiejszych czasach, w dobie łatwego dostępu do różnego rodzaju źródeł informacji, plagiat stanowi poważne wyzwanie dla studentów piszących prace dyplomowe. Właściwe cytowanie i odwoływanie się do źródeł jest kwestią etyki i wiarygodności wiedzy studenta. Dlatego...

Jak dokładnie przygotować się do obrony pracy dyplomowej

Jak dokładnie przygotować się do obrony pracy dyplomowej

Obrona pracy dyplomowej jest jednym z najważniejszych momentów w życiu każdego studenta. Oznacza to w praktyce, iż trzeba dobrze przygotować się na pytania zadawane przez komisję egzaminacyjną. Składa się ona zazwyczaj z trzech osób, gdzie jedną na pewno jest...

Jak pisać rozdział badawczy w pracy dyplomowej

Jak pisać rozdział badawczy w pracy dyplomowej

W pracy dyplomowej rozdział badawczy jest jednym z najważniejszych elementów, a jednocześnie jednym z najtrudniejszych do napisania. To w tym rozdziale przedstawiamy nasze badania, wnioski i osiągnięcia. Każdy student, czy też badacz zobowiązany jest do poświęcenia mu...

Jak napisać pracę dyplomową?

Jak napisać pracę dyplomową?

Dla większości studentów studiów dyplomowych pomysł napisania pracy dyplomowej lub rozprawy jest dość zniechęcający. Z pewnością będzie to najdłuższe zadanie pisemne, jakie wykonali i wielu z nich będzie się denerwować, jak sobie z nim poradzą. W tym rozdziale...

Jak zacząć pisać pracę dyplomową?

Jak zacząć pisać pracę dyplomową?

Tworzenie pracy magisterskiej jest dobrym sposobem na uproszczenie procesu pisania doskonałej pracy bez nerwów i bólu. Teza pomaga określić główny cel Twojego rękopisu. Ogólnie rzecz biorąc, praca magisterska pozwala rozwinąć głęboką wiedzę na dany temat i lepiej...

Social Media

Subskrybuj nasz newsletter!

Subskrybuj nasz newsletter!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości i aktualizacje od naszego zespołu.

Dziękujemy za subskrypcję!